ویژه: 
حذف استنادات:  
مجموعه: 
ارتباط با صنعت FWCI
استناد بازای مقاله G-Index H-Index خوداستنادی استنادات i10-Index مقالات رتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده نام ردیف
تعداد در صفحه:  

برای آشنایی با مجلات یغماگر و مشاهده آخرین لیست منتشر شده کلیک کنید. 

enlightenedداوری های بین المللی به گزارش علم سنجی اعضای هیئت علمی اضافه گردید.

enlightenedطرح های ارتباط با صنعت به گزارش علم سنجی اعضای هیئت علمی اضافه گردید.

برای مشاهده جدیدترین مقالات پراستناد دانشگاه کلیک کنید.

جهت دسترسی به صفحه ی علم سنجی دانشگاه کلیک کنید.